ATRIBUTIILE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL JIMBOLIA
1. ( EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aparatul propriu de specialitate al Consiliului local Jimbolia are urmatoarea structura organizatorica:

•  Serviciul administratie publica locala si asistenta sociala

•  Compartiment informatii , relatii publice

•  Serviciul taxe si impozite locale

•  Compartiment buget – contabilitate, salarizare, resurse umane

•  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, registrul agricol

•  Compartiment programe , prognoze , integrare europeana

•  Compartiment audit intern

•  Serviciul administratie publica locala si asistenta sociala

– Serviciul administratie publica locala si asistenta sociala are atributii si raspunderi în urmatoarele domenii de activitate:

•  administratie publica locala;

•  autoritate tutelara, asistenta sociala, venit minim garantat;

•  stare civila;

•  relatii publice, secretariat, protocol.

Principalele Senat, Adunarea Deputatilor, Presedintele României, precum si pentru organele locale ale administratiei publice;

•  participa la elaborarea proiectelor de hotarâri, asigurând întocmirea rapoartelor de catre compartimentele de specialitate pentru sustinerea acestora;

•  asigura consultatiile de specialitate consilierilor si primarului în vederea întocmirii proiectelor de hotarâri, precum si a dispozitiilor primarului, asigurând legalitatea acestora;

•  executa lucrarile de secretariat necesare pregatirii si desfasurarii sedintelor consililui local;

•  tine eviden t a hotarârilor Consiliului local si a dispozitiilor primarului, precum si a executarii sarcinilor ce decurg din acestea, le transmite Prefecturii judetului Timis – Directia Controlul Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ;

•  ia masuri de aducere la cunostinta publica a hotarârilor Consiliului local si a dispozitiilor primarului cu caracter normativ, precum si a persoanelor interesate în cazul actelor cu caracter individual;

•  transmite birourilor, compartimentelor si salariatilor interesati hotarârile Consiliului local si dispozitiile primarului;

•  asigura întocmirea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local, comunicarea acestora catre primar, precum si întocmirea dosarelor de sedinta;

•  pastreaza sigiliul consiliului local si al primariei, asigurând aplicarea acestora pe actele corespunzatoare, conform legislatiei în vigoare;

•  initiaza, împreuna cu celelalte compartimente si organe de specialitate, actiuni de popularizare a legislatiei de interes public;

•  coordoneaza si îndruma activitatile de autoritate tutelara si asistenta sociala, protectie sociala, venit minim garantat, stare civila, relatii publice, secretariat, protocol.

– Principalele atributii în domeniul autoritatii tutelare, asistentei sociale – venit minim garantat:

•  organizeaza, împreuna cu institutiile scolare si organele locale de politie actiuni pentru depistarea si educarea minorilor predispusi a comite fapte antisociale, facând propuneri corespunzatoare;

•  întocmeste lucrarile necesare pentru minorii asupra carora trebuiesc luate masuri de internare, plasament sau incredintare;

•  verific a si întocmeste rapoarte de evaluare din 3 in 3 luni pentru copii aflati în plasament sau încredintati;

•  tine evidenta minorilor si a persoanelor majore lipsite de capacitate, care necesita ocrotire;

•  întocmeste lucrarile privitoare la încredintarea copiilor minori în cazul divortului parintilor, rezolvarea neîntelegerilor între parinti în ce priveste exercitarea drepturilor si obligatiilor fata de copii, schimbarea domiciliului sau felului învataturii ori a stabilirii prenumelui copilului când exista neîntelegeri între parinti;

•  întocmeste, la sesizare sau din oficiu, lucrarile necesare pentru decaderea din drepturile parintesti, în conditiile legii;

•  întocmeste lucrarile necesare încuviintarii tutelei sau curatelei;

•  întocmeste si verifica dosarele privind darile de seama anuale si generale ale tutorilor si curatorilor facând propuneri corespunzatoare;

•  participa la actiunile de control, anchete sociale si celelalte actiuni tutelare si de asistenta sociala;

•  colecteaza corespondenta de la persoanele cu handicap pentru I.S.T.P.H.;

•  verifica periodic asistentii personali ai persoanelor cu handicap;

•  preia si verifica semestrial rapoartele de activitate ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;

•  preia si întocmeste dispozitii de delegat pentru asistarea persoanelor vârstnice la notar în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumparare cu întretinere, conform Legii 17/2001;

•  preia si întocmeste anchetele sociale la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;

•  preia si rezolva corespondenta privind autoritatea tutelara;

•  preia si distribuie lunar lapte praf pentru sugarii intre 0 si 12 luni.

•  activitati destinate popularizarii legislatiei privid acordarea ajutorului social, prin presa, afisaj ori relatii directe cu persoanele interesate;

•  verificarea dosarului întocmit de compartimentul de asistenta sociala în vederea propunerii de punere în plata, completarea actelor sau respingerii cererii;

•  calcularea numarului de ore ce trebuiesc efectuate în interesul comunitatii de catre beneficiarii ajutorului social;

•  operarea datelor de baza privind acordarea ajutorului social pe calculator, precum si a modificarilor ce intervin pe parcurs;

•  întocmirea instiintarilor privind acordarea, suspendarea ori iesirea din plata a ajutorului social;

•  întocmirea statului de plata a ajutorului social;

•  întocmirea dispozitiilor de acordare, suspendare ori iesire din plata ajutorului social ;

•  întocmirea listei cu persoanele adulte, care beneficiaza de ajutor social pentru asigurare medicala;

•  întocmirea documentatiei pentru acordarea ajutoarelor de încalzire;

•  întocmirea rapoartelor, situatiilor statistice si a corespondentei în ce priveste plata ajutoarelor sociale, transmiterea acestora institutiilor interesate ori persoanelor solicitante;

•  efectuarea de anchete sociale în vederea propunerii acordarii altor ajutoare sociale prevazute de legislatia în vigoare.

– Principalele atributii în domeniul starii civile:

•  înregistrarea faptelor si actelor de stare civila în registrul de nastere, casatorie si deces, eliberarea certificatelor de stare civila;

•  asigurarea oficierii casatoriilor într-un cadru solemn;

•  eliberarea, la cerere, a certificatelor de stare civila în conditiile legii;

•  întocmirea buletinelor statistice de nastere, casatorie, deces si comunicarea acestora Directiei Judetene de Statistica;

•  întocmirea si eliberarea livretelor de familie;

•  comunicarea catre organele prevazute de lege a oricaror modificari intervenite în starea civila a pesoanelor fizice;

•  asigurarea reconstituirii registrelor de stare civila pierdute sau distruse total sau partial;

•  efectuarea mentiunilor despre retragerea sau renuntarea la cetatenia româna;

•  înaintarea catre Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei a buletinelor (cartilor) de identitate ale persoanelor decedate, precum si a livretelor militare pentru persoanele cu obligatii militare catre Centrul Militar Judetean;

•  primirea si înaintarea spre rezolvare a cererilor de schimbare pe cale administrativa a numelui;

•  introducerea, din oficiu, de actiuni la instantele judecatoresti pentru rectificarea, completarea sau anularea unor înregistrari în registrele de stare civila;

•  asigurarea necesarului de registre, certificate si formulare auxiliare de stare civila;

•  pastrarea si conservarea registrelor si celorlalte documente de stare civila, înaintarea, dupa completare, a registrelor de stare civila ex. II la Consiliul Judetean Timis;

•  sesizarea organelor de politie cu privire la eventualele cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;

•  completarea sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale pentru defunctii ce au bunuri mobile;

•  primirea cererilor, întocmirea si transmiterea documentatiei pentru transcrierea actelor de stare civila încheiate în strainatate.

•  Compartiment informare si relatii publice

Compartimentul Informare si Relatii Publice are, în principal, urmatoarele atributii:

•  asigura disponibilitatea informatiilor considerate de lege, “de interes public” prin mijloace adecvate: afisare la sediul Primariei, publicare în presa locala, pagina de internet a Primariei, amenajarea unui spatiu special pentru accesul la informatii – punct de informare – documentare;

•  pune la dispozitia solicitantilor, gratuit, formulare tip de cerere si de reclamatie administrativa;

•  tine evidenta solicitarilor scrise de informatii de interes public într-un registru special, eliberând solicitantului o confirmare scrisa continând data si numarul de înregistrare a cererii; tine evidenta raspunsurilor date solicitantilor;

•  comunica în scris, raspunsurile solicitantilor de informatii de interes public, în termenele si forma prevazute de lege;

•  întocmeste anual un raport privind accesul la informatiile de interes public destinat primarului si îl face public; raportul va fi trimis si Ministerului Informatiilor Publice;

•  asigura accesul reprezentantilor mass-media la informatiile de interes public, la solicitare;

•  informeaza, în timp util, prin mass-media, asupra unor actiuni publice organizate de Consiliul local, primarie si institutiile subordonate acestora;

•  difuzeaza comunicate de presa sau informari, atunci când activitatile institutiei prezinta interes public;

•  asigura publicarea pe pagina de internet a primariei a rapoartelor anuale ale consilierilor locali si al primarului, precum si afisarea acestora la sediul Consiliului local.

•  Serviciul taxe si impozite locale

– Principlalele atributii ale Serviciului taxe si impozite locale:

•  întocmirea matricolei pentru impozitele si taxele locale pentru persoanele fizice si juridice, preluarea si modificarea declaratiilor de impunere, completarea dosarelor cu modificarile aduse;

•  întocmirea borderourilor de debite si scaderi pentru impozite si taxe locale;

•  întocmirea listei ramasitelor si calculul majorarilor de întârziere pentru debite neachitate la scadenta si pentru ramasite;

•  eliberarea, la cererea contribuabilului, a certificatului fiscal pentru situatia existenta în evidente;

•  conducerea evidentei si urmarirea încasarii veniturilor din concesiuni, din închirierea terenurilor agricole, din închirierea spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, întocmindu-se lunar facturile corespunzatoare;

•  întocmirea lunara a facturilor pentru plata serviciilor de P.S.I. de catre agentii economici care au contracte;

•  întocmirea lunara a situatiei facturilor neîncasate;

•  tinerea evidentei contractelor de vânzare-cumparare pentru bunurile vândute din patrimoniul privat si eminterea facturilor în acest sens;

•  tinerea evidentei si urmarirea modului în care se achita impozitul pe terenul agricol;

•  încheierea si urmarirea contractelor de închiriere pentru locuinte, prelucrarea, întocmirea si transmiterea la O.J.C.V.L. Timis a dosarelor pentru vânzarea de locuinte;

•  întocmirea contractelor de închiriere pentru curtile si gradinile aferente locuintelor vândute la care nu s-a cumparat terenul aferent;

•  urmarirea modului de repartizare a locuintelor, întocmirea tabelelor de prioritati pentru repartizarea de locuinte, împreuna cu comisia sociala a consiliului local;

•  solutionarea stingerii creantelor bugetare provenite din impozite, taxe, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetului local precum si a accesoriilor acestora, respectiv dobânzi, penalitati de întârziere, cheltuieli de executare silita ori alte cheltuieli ocazionate de procedura de încasare a acestora de la persoanele fizice si juridice, asigurând inclusiv instituirea sechestrului si valorificarea bunurilor mobile si imobile;

•  asigurarea controlului fiscal în materie de creante ale bugetului local, având ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii îndeplinirii conform legii a obligatiilor fiscale de catre contribuabili;

•  î ntocmirea referatelor pentru cazurile de scutire, esalonare, amânare pentru obligatiile bugetare provenind din impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului local, inclusiv majorari de întârziere aferente acestora, la cererea temeinic justificata a debitorilor;

•  aplicarea de amenzi contraventionale pentru situatiile în care se încalca prevederile legale în materie de venituri ale bugetului local, în conditiile legii.

D.- Compartimentul contabilitate, salarizare, resurse umane

– Principalele atributii ale Compartimentului Contabilitate, salarizare, resurse umane:

•  întocmirea si rectificarea bugetului local;

•  întocmirea bugetului activitatilor autofinantate;

•  întocmirea, trimestrial, a bilanturilor contabile ale primariei si institutiilor subordonate;

•  întocmirea ordinelor de plata si a dispozitiilor bugetare;

•  urmarirea executiei bugetului local;

•  exercitarea controlului financiar preventiv;

•  înregistrarea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole si alineate;

•  întocmirea situatiilor statistice, a referatelor solicitate si rezolvarea corespondentei specifice;

•  deschiderea finantarilor pentru investitii;

•  înregistrarea veniturilor si cheltuielilor bugetare si ale activitatilor autofinantate;

•  întocmirea, lunar, pentru fiecare angajat, a declaratiei privind contributia la asigurari sociale, la fondul de somaj si la fondul de sanatate;

•  întocmirea declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;

•  asigurarea procurarii, evidentei si gestionarii imprimatelor cu regim special;

•  asigurarea inventarierii anuale a patrimoniului localitatii;

•  întocmirea viramentelor pentru plata salariilor;

•  întocmirea statelor de plata lunare pentru angajati si consilieri;

•  întocmirea dispozitiilor de angajare, lichidare, spor vechime, salariu de merit, indemnizatie de conducere;

•  întocmirea dispozitiilor de majorare a salariilor pentru angajatii proprii si pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap;

•  efectuarea mentiunilor corespunzatoare în carnetele de munca, conform legii;

•  rezolvarea corespondentei specifice relatiilor de munca;

•  întocmirea notelor de receptie si a bonurilor de consum;

•  întocmirea, lunar, a F.A.Z. pentru autoturismele detinute de primarie si microbuzul scolar;

•  întocmirea de comenzi pentru diferite lucrari;

•  asigurarea rechizitelor pentru uzul tuturor birourilor si compartimentelor, precum si a materialelor necesare pentru întretinerea curateniei si protocol..

– supravegherea bunei folosinte a calculatoarelor din dotarea aparatului propriu al Consiliului local si ale institutiilor subordonate acestuia;

– face propuneri de înnoire sau perfectionare a tehnicii de calcul;

– asigura întretinerea parcului de calculatoare ale aparatului propriu al Consiliului local din punct de vedere HARD si SOFT;

– asigura dotarea cu aplicatii SOFTWARE necesare bunei functionari a compartimentelor aparatului propriu al Consiliului local, precum si tinerea la zi a acestora;

– supravegheaza buna functionare a retelei de internet, informând despre eventualele defectiuni si luând masuri de remediere a acestora în cel mai scurt timp de catre firma furnizoare;

– executa reparatii curente si înlocuirea pieselor defecte în masura posibilitatilor tehnice si trimite spre reparare în ateliere specializate calculatoarele la care nu poate efectua reparatii corespunzatoare;

– tine evidenta licentelor SOFTWARE necesare functionarii retelei de calculatoare;

– efectueaza periodic devirusarea calculatoarelor din dotare;

– efectueaza periodic salvarea datelor pe suport extern pentru compartimentele din aparatul propriu al Consiliului local;

E.- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol

– Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Registrul Agicol are, în principal, urmatoarele atributii:

•  Urbanism, Investitii, Licitatii

•  analizeaza si face propuneri în legatura cu proiectele si documentatiile de sistematizare în vederea avizarii de catre comisia locala de sistematizare;

•  urmareste realizarea documentatiilor de sistematizare aprobate, respectarea acestora de catre agentii economici si cetateni;

•  executa lucrarile necesare eliberarii de catre primarie a autorizatiilor potrivit legii, pentru executarea constructiilor si instalatiilor, precum si demolarea sau desfiintarea partiala sau totala a acestora, cu respectarea normelor si documentatiilor de sistematizare aprobate; analizeaza si propune, dupa caz, demolarea sau desfiintarea constructiilor sau instalatiilor realizate cu încalcarea documentatiilor de sistematizare, fara autorizatie sau fara respecatrea acestora;

•  controleaza existenta si respectarea autorizatiilor legale eliberate si sanctioneaza contraventiile privind disciplina în constructii, tine evidenta amenzilor;

•  analizeaza si urmareste modul de elaborare a proiectelor de sistematizare necesare dezvoltarii orasului, propune masuri care sa asigure conditii corespunzatoare circulatiei rutiere;

•  urmareste realizarea masurilor prevazute în documentatiile de sistematizare cu privire la protejarea mediului ambiant si îmbunatatirea aspectului orasului, colaboreaza cu unitatile interesate la actiunile de prevenire a poluarii mediului ambiant;

•  urmareste pastrarea specificului orasului în domeniul arhitectura si urbanism si face propuneri corepunzatoare primariei la eliberarea autorizatiilor de constructie;

•  participa în cadrul comisiei de coordonare a lucrarilor edilitare, la avizarea acestor lucrari pe teritoriul orasului Jimbolia;

•  tine evidenta denumirilor de strazi si a numerelor de casa, întocmeste lucrarile premergatoare pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit legii;

•  face propuneri în vederea avizarii de catre Consiliul local a amplasarii de obiective industriale în alte zone functionale, urmarind încadrarea lor armonioasa în ansamblul zonei si rezolvarea cât mai economicoasa a utilitatilor;

•  urmareste si organizeaza actiuni pentru participarea locuitorilor orasului la elaborarea si definitivarea schitei de sistematizare a orasului, popularizarea principalelor probleme si actiuni de sistematizare în vederea antrenarii maselor de cetateni la aplicarea lor în viata;

•  obtine, conform Legii 50/1991 republicata si modificata, în numele solicitantilor, avizele legale necesare emiterii “acordului unic”;

•  urmareste modul de executare a investitiilor finantate din bugetul local pentru toate unitatile sau institutiile subordonate;

•  propune si urmareste realizarea investitiilor referitoare la drumuri, inclusiv reparatii drumuri de interes local;

•  urmareste inventarierea si administrarea drumurilor publice de interes local;

•  urmareste si asigura pastrarea cartii tehnice a constructiei pentru toate obiectivele amplasate pe raza unitatii administrativ teritoriale;

•  urmareste, coordoneaza si controleaza modul de organizare a licitatiilor publice aprobate de Consiliul local;

•  întocmeste documentatiile necesare organizarii licitatiilor;

•  asigura efectuarea publicitatii licitatiilor.

•  Amenajarea Teritoriului si Registrul Agricol:

•  completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrul agricol;

•  asigurarea înscrierii datelor de evidenta primara referitoare la membrii gospodariilor, terenurilor pe care le detin pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi, numarul de pomi, specii, efective de animale pe specii si categorii, la începutul anului, evolutia în cursul anului a bovinelor, porcinelor si ovinelor, cladirilor de locuit, constructii gospodaresti si mijloace de transport mecanice si cu tractiune animala;

•  urmareste respectarea termenelor stabilite prin lege în care cetatenii au obligatia sa declare datele pentru înscriere în registrul agricol;

•  centralizeaza, în cadrul termenelor stabilite de lege, datele pe oras si comunica rezultatele obtinute prin mijlocele de raportare stabilite;

•  asigura respectarea tuturor prevederilor legale privind elaborarea, întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol;

•  rezolvarea corespondentei privitoare la datele din registrul agricol;

•  asigura executarea dispozitiilor legale privind efectuarea lucrarilor referitoare la recensamântul animalelor, pomilor si viilor;

•  tinerea evidentei titlurilor de proprietate – teren arabil;

•  participa la constatarea daunelor produse culturilor agricole de calamitati naturale sau din alte cauze;

•  întocmeste, împreuna cu organele sanitar veterinatre, programe de prevenire si combatere a bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate la animale;

•  stabileste, împreuna cu asociatia crescatorilor de animale, masuri privind exploatarea rationala a pasunilor, ameliorarea si parcelarea acestora, în functie de capacitatea de refacere;

•  efectuarea de masuratori topografice în extravilan pentru stabilirea unor suprafete pe proprietari;

•  întocmirea de programe privind protectia mediului;

•  luarea masurilor pentru prevenirea poluarii prin arderea miristii, a resturilor vegetale, a ambalajelor de pesticide etc;

•  asigura respectarea aplicarii normelor stabilite prin lege privind protectia plantelor în raza de activitate;

•  urmareste respectarea regimului folosirii pesticidelor conform O.G. 4/1999;

•  pune diagnosticul daunarii si recomanda pesticidele si dozele de aplicare.

c. – Protectie Civila:

•  organizeaza si conduce activitatea personalului comisiei de protectie civila pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare;

•  îndruma activitatile privind studierea principalelor caracteristici ale societatilor comerciale, urmarile probabile ale atacurilor din aer, calamitati naturale sau catastrofe, prezinta propuneri privind aplicarea masurilor de protectie civila în concordanta cu perfectionarea mijloacelor de atac din aer, reorganizarii localitatii si societatilor comerciale, precum si în functie de organizarea de protectie civila a acestora;

•  conduce activitatile pentru întocmirea si actualizarea planului de protectie civila a localitatii (societatilor comerciale);

•  organizeaza activitatile pentru întocmirea, pastrarea, actualizarea si aplicarea documentelor operative si de conducere ale comisiei;

•  îndruma si raspunde de pregatirea civila a comisiei, a sefilor si comandantilor formatiunilor de protectie civila proprii, a personalului încadrat în formatiunile de protectie civila si a salariatilor, potrivit programelor elaborate de Inspectoratul Judetean de Protectie Civila;

•  urmareste si controleaza aplicarea masurilor prevazute în actele normative privind avizarea proiectelor constructiilor noi, executia adaposturilor de protectie civila în subsolul noilor construtii si amenajarea unor lucrari subterane, tunele tehnologice etc., ca adaposturi de protectie civila;

•  tine evidenta si controleaza întretinerea, conservarea si modul de folosire în timp de pace a fondului de adapostire;

•  prezinta propuneri primarului pentru completarea necesarului de adapostire;

•  tine evidenta utilajelor ce pot fi folosite în cazul calamitatilor sau catastrofelor;

•  coordoneaza actiunile comisiei si ale formatiunilor de protectie civila pentru localizarea si înlaturarea urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor, organizeaza stingerea, centralizarea, analiza si raportarea la Inspectoratul Judetean de Protectie Civila a datelor despre urmarile produse si prezinta propuneri pentru întrebuintarea fortelor si mijloacelor de protectie civila în functie de situatie;

•  controleaza si îndruma activitaatile referitoare la organizarea, încadrarea si înzestrarea comisiei si formatiunilor de protectie civila din societatile comerciale, studiaza si prezinta propuneri de întrebuintare a organizarii de protectie civila, în functie de modificarile intervenite în organizarea si functionarea societatilor comerciale;

•  asigura functionarea punctului de comanda de protectie civila la localitate (societati comerciale), organizeaza controlul si verificarea starii de operativitate a punctului de comanda (de conducere) de protectie civila;

•  organizeaza si verifica masurile privind prevenirea salariatilor despre pericolul atacului din aer, calamitati naturale sau catastrofe, organizeaza si participa la exercitiile de alarmare si stingere centralizata a iluminatului public;

•  analizeaza periodic rezultatele pregatirii formatiunilor de protectie civila a salariatilor si populatiei, întocmeste rapoartele lunare, rapoartele de sinteza semestriale si tine evidenta pregatirii pentru protectia civila;

•  tine evidenta militara a angajatilor si întocmeste situatiile solicitate de catre biroul special pentru mobilizarea economiei din cadrul Prefecturii Judetene.

F.- Compartimentul Programe, Prognoze, Integrare Europeana

– Compartimentul Programe, Prognoze, Integrare Europeana are, în principal urmatoarele atributii:

•  fundamenteaza prognoze si programe de dezvoltare econmico-sociala a localitatii si creaza baza de date în acest sens;

•  promoveaza metodologii specifice de planificare a dezvoltarii economico-sociale a localitatii, cu implicarea factorilor locali;

•  identifica programe de finantare si întocmeste cereri de finantare pentru programe de interes comunitar;

•  elaboreaza studii si proiecte pentru realizarea programelor de dezvoltare;

•  monitorizeaza proiectele implementate;

•  asigura legatura dintre primarie si agentii economici locali cu capital de stat sau privat si faciliteaza schimbul de informatii cu acestia;

•  asigura stabilirea de contacte si cooperari interne si externe;

•  desfasoara activitati de informare, consulting si publicitate în domeniul dezvoltarii economico-sociale locale;

•  sprijina dezvoltarea activitatilor de prestari servicii locale, desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative si înfiintarea de întreprinderi mici;

•  sprijina desfasurarea activitatilor promotionale la nivel local;

•  asigura legatura cu Agentia de Dezvoltare Regionala si Agentia de Dezvoltare Ecnomico-Sociala Timis;

•  informeaza primarul cu privire la propunerile avansate de orice persoana fizica sau juridica interesata de colaborari cu autoritatea publica locala;

•  întocmeste si prezinta, la solicitarea primarului sau a Consiliului local, rapoarte cu privire la exercitarea atributiilor proprii si stadiul implementarii proiectelor;

•  preia si rezolva corespondenta privind integrarea europeana, propunând masuri pentru realizarea sarcinilor ce revin autoritatii locale în acest sens;

•  informeaza primarul despre sursele de finantare de pe internet ce pot prezenta interes pentru comunitatea locala;

•  tine legatura cu organizatiile neguvernamentale locale, pentru realizarea de programe comune, în folosul comunitatii;

•  creeaza pagini pe internet referitoare la unitatea administrativ-teritoriala;

•  participa, împreuna cu celelalte birouri si compartimente, la initierea de proiecte privind alinierea legislatiei la cerintele europene (aquis comunitar).

G.- Compartimentul Audit Intern

– Compartimentul Audit Intern are, în principal urmatoarele atributii:

•  elaboreaza norme metodologice specifice Consiliului local Jimbolia, cu avizul Uniunii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

•  elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern:

•  efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemul de management financiar si de control al Consiliului local este transparent si este conform cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

•  angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

•  platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

•  vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al orasului Jimbolia;

•  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al orasului Jimbolia;

•  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;

•  alocarea creditelor bugetare;

•  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

•  sistemul de luare a deciziilor;

•  sistemul de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

•  sisteme informatice.

•  informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neînsusite de catre primarul orasului Jimbolia sau de catre Consiliul local, precum si despre consecintele acestora;

•  raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

•  elaboreaz a raportul anual al activitatii de audit public intern;

•  în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat primarului si structurii de control intern abilitate.

Muzeul Presei

G.A.L Banat West

Publicații

Meteo

Vremea in Jimbolia

Marime text

| |